نوشته بود

جای خالی را پر کن

جای آستین خالی پدر؟

یا سری که بر بدن نبود؟

این روزها

جای خالی خون هایی که رفته را

بی بندو باری

بی غیرتی

بی خدایی

پر کردند

نه برگرد عقب

بگذار همان سه نقطه ، جای خالی بماندنویسنده: ریحانه رهبر